AskEssays.com - Discover essay samples

Analiza Si Costurile Intreprinderii

4.9 of 5.0 (19 reviews)

Contains
1940 words
Category
Economics

Analiza Si Costurile Intreprinderii Page 1
Analiza Si Costurile Intreprinderii Page 2
Analiza Si Costurile Intreprinderii Page 3
Analiza Si Costurile Intreprinderii Page 4
Analiza Si Costurile Intreprinderii Page 5
Analiza Si Costurile Intreprinderii Page 6
The above thumbnails are of reduced quality. To view the work in full quality, click download.

Analiza costurilor ?i rezultatelor unei 'ntreprinderi
Proiect de disciplin' la Bazele economiei 'ntreprinderii
Anul universitar 2010-2011

Student:
Nume Cazacu
Prenume Simona
Grupa 305
Seria A


Denumirea 'ntreprinderii
SC FARMEC SA
Forma juridic'
Societate pe actiuni Anul 'nfiin?'rii
1991

Capital social
5.723.295 RON

Capital propriu
102.816.870 RON
Adresa sediului
CLUJ-NAPOCA
Str. H. Barbusse nr. 16
Cod 400616
Judetul Cluj

Num'r de unit'?i 1
Cifr' de afaceri 89.850 RON (2008)

Activitatea principal' (descriere generic')

Fabricarea produselor cosmetice


Structura capitalului social

5.723.295 RON, un numar de actiuni total de 2.289.318 si o valoare nominala a unei actiuni de 2.50 lei.
Cod CAEN (activ. principal')

2042
Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)Ponderea activit'?ii principale 'n total cifr' de afaceri
91.72 %


Structura ac'ionariatului la
31.12.2010 era urm'rtoarea :


Nr.
Crt. Ac'ionar Nr. ac'iuni Procent
11 Salaria'i 1.028.464 44,92%
22 Colaboratori 347.088 15,17%
33 Fo'ti angaja'i 913.766 39,91%
Total 2.289.318 100 %

Num'r de personal
532 angajati

Scurt istoric ?i descriere narativ' a activit'?ii 'ntreprinderii

S.C. 'FARMEC' S.A. a luat fiin'' 'n anul 1945 la 1 Iunie sub denumirea de 'Laborator Mal-Moss'. La 'nceput laboratorul avea doar 6 muncitori 'i producea numai ap' de colonie 'i pudr' pentru copii.

'ncep'nd cu 31 August 1949 laboratorul 'i schimb' denumirea 'n ''ntreprinderea de Produse Cosmetice - Cluj' 'i se trece de la produc'ia de tip me'te'ug'resc, la produc'ia industial' a articolelor cosmetice, realiz'ndu-se diversificarea sortimental' 'i trecerea la produse de calitate superioar', competitive. Apar pe l'ng' apa de colonie 'i pudra pentru copii 'i alte produse ca: creme, rujuri de buze 'i ulei de p'r.

'n anul 1950 valoarea fondurilor 'ntreprinderii de Produse Cosmetice era de 0.4 mil. lei. 'ncep'nd cu anul 1951 se fac investi'ii mai mari, amenaj'ndu-se un laborator, un magazin 'i birouri, iar num'rul de muncitori spore'te la 20.

'n anul 1957 'ntreprinderea s-a comasat cu fabrica de uleiuri vegetale 'FLAC'RA', an in care devine 'Fabrica de uleiuri vegetale 'i produse cosmetice ,,FLAC'RA', av'nd ca obiect de activitate fabricarea de produse cosmetice 'i uleiuri vegetale. 'ncep'nd cu acest an ia nastere activitatea de fabricare a ambalajelor din bachelit' 'i celuloid, ambalaje folosite pentru condi'ionarea produselor cosmetice, iar dup' doi ani respectiv 'n anul 1959 ia fiin'' activitatea de fabricare a uleiurilor vegetale.

Nomenclatorul de produse al unit''ii 'n perioada 1959-1960 ajunge la 50 de sortimente, ponderea de'in'nd-o cremele 'i lo'iunile.

'n anul 1964 s-a desfiin'at activitatea de fabricare a uleiurilor vegetale pentru ca dup' trei ani, respectiv 'n anul 1967 s' se pun' 'n func'iune o serie mecanizat' de 'mbutelire a uleiului comestibil, an 'n care se adopt' denumirea de fabrica 'FLAC'RA' av'nd ca profil de activitate producerea de articole cosmetice 'i 'mbutelierea uleiului comestibil. 'n aceast' perioad' valoarea fondurilor fixe ajunge la 13,6 milioane lei.

'n anul 1968 se pune 'n func'iune actualul atelier de cosmetice. In acelasi an, 1968, s-a 'nceput pentru prima oar', 'n 'ar', fabricarea produselor cosmetice sub form' de spray.

'n 1970 profilul 'ntreprinderii cuprindea : activitatea de preparare 'i ambalare produse cosmetice; activitatea de confec'ii matri'e; activitatea de preparare esen'e 'i arome alimentare; activitatea de 'mbuteliere a uleiului comestibil.

'n deceniul 1960-1970 sortimenta'ia s-a diversificat continuu, ap'r'nd noi produse dintre care amintim : crema Sanda cu biostimulatori, lo'iunea 'i emulsia Litoral, rimel contur gene, crema Atractiv, creionul dermatograf, spray-uri, crema gerovital H3, 'amponul BOB etc, astfel c' 'n anul 1970 se produceau circa 130 de sortimente.

'n anul 1971 sec'ia mecanizat' de 'mbuteliere a uleiului comestibil este predat' 'ntreprinderii de Mor'rit 'i Panifica'ie Cluj.

'ncep'nd cu anul 1972 s-a dezvoltat activitatea de fabricare a ambalajelor din mase plastice, unde s-au concentrat toate tehnologiile de prelucr'ri a maselor plastice (injec'ie, suflare, imprim'ri serii grafice, flexagrafice, fabricarea tuburi din mase plastice). Tot 'n acest an unitatea 'i schimb' denumirea 'n Fabrica de Produse Cosmetice FARMEC, pentru ca 'ncep'nd de la 9 Aprilie 1973 ea s' devin' 'ntreprinderea de Produse Cosmetice'FARMEC' av'nd ca obiect de activitate fabricarea de produse cosmetice, parfumuri, compozi'ii de parfumare 'i produse de sintez'.

Sub aceast' denumire unitatea cunoa'te o dezvoltare continu' astfel : 'n anul 1973 s-a pus 'n func'iune instala'ia de suflare a alcoolilor gra'i 'i instala'ia pentru sinteza dipterexului, materii prime folosite la fabricarea 'ampoanelor 'i produselor chimico- casnice; 'n anul 1975 activitatea de fabricare a esen'elor 'i aromelor alimentare se cedeaz' la 'ntreprinderea 'Victoria'Bucure'ti; 'n anul 1978 se d' 'n folosin'' pavilionul administrativ, atelierul Mecanic dotat cu ma'ini de prelucrat prin a'chiere moderne, atelierul Cosmetice II( spray-uri) dotat cu linii moderne de umplere 'i ambalare a spray-urilor, atelierul de doze cu linii moderne pentru confec'ionarea tuburilor de spray din aluminiu, iar 'n anul 1979 atelierul de produse chimico- casnice, cantina-restaurant, c'minul de nefamili'ti, complexul de tratamente cosmetice 'i magazinul de prezentare; 'n anul 1980 se d' 'n folosin'' depozitul de la Dezmir ( cu acces CFR).

Paralel cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale perioada 1971-1980 s-a caracterizat 'i prin cre'terea produc'iei 'i diversificarea sortimental', cu accentuat' tent' de modernizare, produsele tinz'nd tot mai mult spre nivelul calitativ 'i competi'ional al celor similare de pe pia'a interna'ional'. Astfel 'n aceast' perioad' apar produse noi ca : gama spray-urilor Femina 'i Bob, lacuri de unghii transparent 'i sidef, dizolvant gras, casetele Adam 'i Eva, insecticide, casetele Magnolia, emulsii pentru plaj' Mamaia, gama spray-urilor Farmec Select, Farmec Lux.

La sf'r'itul deceniului, nomenclatorul produselor cosmetice includea circa 3000 de sortimente, de 6 ori mai multe ca 'n anul 1960.

Dac' 'n perioada trecut' ponderea mare 'n totalul produselor o de'ineau cremele 'i lo'iunile, 'ncep'nd cu deceniul 1970-1980 ponderea cea mai mare ( apoximativ 60% din totalul produc'iei) o de'ineau produsele cosmetice prezentate sub form' de spray.

Sub aceast' form' unitatea 'i desf'oar' activitatea pan' 'n 1991 c'nd se reorganizeaz' 'i 'i schimb' denumirea 'n S.C. 'FARMEC' S.A..

De la data 'nfiin''rii, august 1949, 'i p'n' 'n prezent societatea a parcurs mai multe etape de dezvoltare care s-au succedat la intervale scurte, ultimele din perioada 1975-1977 'i 1978-1980 fiind reprezentative pentru poten'ialul actual al societ''ii.

In data de 18 iunie 2008 marca Gerovital Cosmetics este achizi'ionat' de S.C. Farmec S.A.

Obiectivul de activitate principal al SC Farmec SA il reprezinta producerea si comercializarea produselor cosmetice, a parfumurilor (mentionate mai sus), dar si operatiile de import-export si realizarea de doze de aluminiu pentru produsele de tip spray si de ambalajele din mase plastice.


1. Sinteza rezultatelor analizei ?i concluziilor; comentarii personale.


Analiza costurilor este o metod' 'tiin'ific' de cercetare care se bazeaz' pe studiul sistematic al fiec'rui element 'n parte, al fiec'rui cost 'n parte 'i anume: materii prime, instala'ii, salarii, dob'nzi, penalizari, chirii, materiale, combustibil, energie, ma'ini etc. Adic', analiza costurilor ajuta la reflectarea modalit''ilor de utilizare a poten'ialului material 'i uman al firmei si la identificarea rezervelor de reducere a costurilor existente 'n firm'.

Costurile fixe sunt acelea care nu depind 'n mod direct de volumul produc'iei 'ntreprinderii 'i printre ele se afl' chiriile, asigur'rile, dob'nzile bancare, 'ntre'inerea, amortizarea, combustibilul 'i salariile personalului neimplicat 'n mod direct 'n produc'ie.

Costurile variabile sunt acelea care, 'n valoare total', se modific' odata cu modificarea volumului produc'iei. Din aceasta categorie fac parte, de exemplu, costurile materiilor prime, costul m'rfurilor cump'rate spre a fi v'ndute de 'ntreprinderea de comer', costurile de transport, costurile cu salariile 'n acord, costurile ambal'rii etc.

SC FARMEC SA este o companie cu profitabilitate mare, care ofera clientilor produse de inalta calitate, iar obiectivul ei este de a satisface exigentele clientilor cat mai bine.

Activitatile economice desfasurate in cadrul societatiii comerciale Farmec SA se bazeaza pe respectarea unor principii si reguli ce privesc activitatea economica propriu-zisa cat si cea interumana, pe o structura organizatorica bine determinata si o pregatire profesionala atat a managementului de varf cat si a personalului de executie.

Performantele actuale ale companiei Farmec se datoreaza deciiziilor foarte bune cu privire la investitiile care s-au realizat. Investitii facute pentru retehnologizarea liniilor de productie precum si pentru modernizarea laboratoarelor de cercetare. Aceste investitii au depasit in anul 2008 suma de 3,5 milioane de euro, si printre ele este una prin care se urmareste producerea de produse ecologice, care este a doua investitie de acest gen din Europa Centrala si de Est si a fost realizata cu sprijinul OUNDI (Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala). Astfel, Farmec este printre putinele firme care au reusit sa puna in functiune un obiectiv ecologic de o importanta nationala, unic in tara, unde se realizeaza produse care corespund standardelor impuse de Uniunea Europeana.

Atragerea unor credite nerambursabile sau subventii din partea statului ar determina firma sa investeasca in aparate si tehnologii utile precum si largirea domeniului de activitate, de asemenea o reclama mai bine pronuntata ar putea atrage mai multi clienti.

Un plan managerial mai bine elaborat ar putea ajuta firma sa scape de datoriile fata de creditori si furnizori la fel ca si asigurarea unui transport la domiciliul clientilor cu pretul in functie de comanda, astfel incat sa se acopere o gama mai larga de clienti.


2. Analiza indicatorilor privind activitatea 'ntreprinderii


SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE

Diviziune Grupa CAEN Rev. 2 CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4
20 2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 2452
2451* 2023Indicatori ai activit'?ii 'ntreprinderilor
INDICATOR UE27

Romania
Intrepr.

Num'r de 'ntreprinderi 4 125 59 1
Cifr' de afaceri 51 000 46.6 89
Valoarea produc?iei 30 526.37 46.8 86.6
Marja brut' aferent' m'rfurilor destinate rev'nz'rii Nu exista 9.7 2.3
Valoarea ad'ugat' la costul factorilor 8 406.72 19.2 5.4
Excedent brut de exploatare 3 448.39 9.8 1.3
Achizi?ii totale de bunuri ?i servicii 35 270 31.4 3.4
Achizi?ii de m'rfuri (bunuri ?i servicii destinate rev'nz'rii 'n aceea?i condi?ie 'n care au fost cump'rate) Nu exista

2.5

0.6


Pl'?i pentru personal angajat prin intermediul agen?iilor Nu exista
0.1
0

Modific'ri ale stocului de produse ?i servicii Nu exista -4.1 1.9
Modific'ri ale stocului de m'rfuri Nu exista
Nu exista
+819.426

Costuri de personal 4 958.32 9.4 3.6
Salarii 3 754.5 7.4 1.7
Contribu?ii sociale 1 203.83 2.0 0.4
Investi?ii brute 'n bunuri tangibile 4.69 1.2 0.186
Investi?ii brute 'n terenuri 4 590 55 1.4
Investi?ii brute 'n cl'diri ?i structuri existente 0.0
Nu exista
1.348

Investi?ii brute 'n construc?ii ?i modific'ri de cl'diri 2.2
Nu exista
0.3

Investi?ii brute 'n ma?ini ?i utilaje 2.1 0.9 0. 489
Investi?ii nete 'n bunuri tangibile 4.4 Nu exista 1.25
Num'r de personal 9 412 1 262 532
Num'r de personal nepl'tit 29 6 0
Num'r de salaria?i 1 383 1 256 500
Num'r de salaria?i part-time 33.96 21.4 0
Num'r de salaria?i echivalent cu program integral 1 243 Nu exista 500
Cifr' de afaceri din agricultur', silvicultur', pescuit ?i activit'?i industriale Nu exista
45.7
7.44

Cifr' de afaceri din activit'?i de comer? 5 978 1 687 79.85
Cifra de afaceri pe persoan' 40 3.6 0.16
Productivitatea aparent' a muncii (valoare ad'ugat' brut' pe persoan') 60 15.2 3.18
Productivitatea ajustat' 'n raport cu costul de personal 219.1
39.6
17.22

Valoarea ad'ugat' brut' pe salariat 60.79 15.3 2.8
Valoarea ad'ugat' brut' pe salariat echivalent cu timp complet Nu exista
5.2
2.1

Ponderea costului de personal 'n produc?ie (%) 16.24 20.1 4.4
Costul mediu de personal pe persoan' (mii eur) 39.5 7.5 2.34
Costul muncii pe persoan' echivalent cu timp complet Nu exista 7.5 2.1
Ponderea salaria?ilor 'n num'rul total de personal 97.9 99.5 98.8
Ponderea contribu?iilor sociale 'n sarcina angajatorului 'n costurile de personal 24.28
21.4
16.3

Num'r mediu de personal pe 'ntreprindere 33.96 21.4 516
Excedent brut de exploatare/ cifr' de afaceri (rata excedentului ...

You are currently seeing 50% of this paper.

You're seeing 1940 words of 3880.

Keywords: analiza costurilor si cheltuielilor intreprinderii

Similar essays


Economic Conditions

There is a plethora of economic indicators, which can be used to define the state of the economy or economic conditions. Some of these are the unemployment rate, levels of current account. Economic data is released on a regular basis, generally weekly or monthly and sometimes quarterly. Some economic indicators like the unemployment rate and GDP g...

189 reviews
Download
Foreign 'Aid'?

By definition, according to Compton's Encyclopedia, foreign aid is when money, goods, and services are given by one nation to benefit another nation. While that definition is vague and open to interpretation, nowhere does aid mean to corrupt, hinder development, cause havoc, feed and supply terrorists, or spawn wars. Unfortunately, that is what for...

183 reviews
Download
Collective Bargaining In The Workplace

Britain has one of the most developed systems of collective bargaining in the world, especially amongst manual workers. Its sophistication is one of the main reasons why British workers traditionally pressed less for the statutory provision of basic rights in the work place than their Continental colleagues. Most trade unionists prefer to put a gri...

87 reviews
Download
Motivation To Work Well Depends More Than High Wages And On Working Conditions

1) Discuss critically the validity of the contention that the motivation to work well depends on more than a high salary and good working conditions. This essay will define what motivation is, the influence and effect that money and good working conditions have on staff and the other factors and issues that motivate staff to work in the context of...

45 reviews
Download
Location Analysis Of A Franchise Resturaunt

Problem Statement: Boston Pizza International Inc. is a Canadian owned and operated restaurant. It has many facilities in Canada and has opened facilities in the United States and in Southeast Asia. Boston Pizza is penetrating further into the Canadian market and is opening at a new location on 8th Street in Saskatoon. The chosen location...

49 reviews
Download
Atsisiųsti šį darbą